Ubytovací řád penzionu

Ubytovací řád penzionu

1. Penzion může ubytovat pouze hosta, který se řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží host recepční penzionu ihned po příchodu platný doklad totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti) a podepíše registrační formulář.

2. Na základě potvrzené objednávky je penzion povinen hosta ubytovat od 14:00 do 16:00hod. Do této doby penzion rezervuje pro hosta pokoj, není-li objednávkou určeno jinak.

4. Čas uvolnění pokoje v den odjezdu hosta je stanoven na 10:00hod. Po předchozí domluvě a v závislosti na obsazenosti, je možnost brzkého příjezdu i pozdního odjezdu!

5. Požádá-li host o prodloužení ubytování, penzion je oprávněn nabídnout mu i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

6. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen hradit ceny v souladu s platným ceníkem, případně ceny dohodnuté. Penzion má právo požadovat od hosta platbu za ubytování předem.

7. V pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem recepce penzionu do 22:00hod. Každá návštěva na pokoji musí být zapsána do knihy návštěv.

8. V pokoji nebo společenských prostorách penzionu nesmí host bez souhlasu recepční penzionu přemisťovat nábytek a zařízení, provádět úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

9. V penzionu, a zvláště na pokoji, není hostu dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká elektrických spotřebičů sloužících osobní hygieně (holicích, příp. masážních strojků, vysoušečů vlasů apod.). Hostu není dovoleno brát do pokoje sportovní nářadí (kola, lyže), nutnost jejich úschovy nahlásí host předem při rezervaci. Recepce penzionu podá bližší informace.

10. Psi a jiná zvířata mohou být ubytována . Za umístění zvířete je host povinen hradit cenu v souladu s platným ceníkem. Host odpovídá za bezproblémový pobyt zvířete v objektu penzionu. Mimo pokoj je pohyb zvířat povolen pouze na vodítku, pohyb psů navíc s náhubkem. Host nesmí své zvíře uvazovat nebo ho odkládat v objektu penzionu s úmyslem vzdálit se od něho, byť by to bylo na krátkou dobu nebo vzdálenost.

11. Host je povinen při odchodu z pokoje zavřít okno, v koupelně zavřít vodovodní uzávěry, zhasnout všechna světla, uzavřít dveře a klíče si ponechá u sebe. V den ukončení pobytu odevzdá host klíče na recepci nebo předem domluveným způsobem.  Za ztrátu či zničení klíčů bude hostu účtován poplatek ve výši 500,- Kč.

12. Děti mladší šesti let nesmí z bezpečnostních důvodů zůstat v pokoji či v ostatních prostorách penzionu bez dozoru dospělé osoby. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dětmi.

13. Za škody způsobené na majetku penzionu hostem samotným, jeho návštěvou nebo jeho zvířetem odpovídá host v plné výši. Veškeré objevené nebo způsobené závady je host povinen nahlásit neprodleně na recepci.

14. Host nesmí do prostor penzionu vnášet nebezpečné předměty a látky (ostré předměty, zbraně, výbušniny, hořlaviny, žíraviny, jedy apod.), omamné či psychotropní látky, dále předměty či látky silně zapáchající.

15. Ve všech vnitřních prostorách penzionu je kouření přísně zakázáno. Při porušení zákazu bude hostovi účtována pokuta ve výši 1000 Kč. Pro kuřáky je vyhrazený prostor před penzionem, venkovním posezením nebo pod pergolou penzionu. Host musí dodržovat protipožární předpisy penzionu, které jsou vyvěšeny ve vstupní chodbě.

16. V době od 22:00 do 6:00hod je host povinen dodržovat noční klid.

17. Snídaně se podávají ve společenské místnosti penzionu v době od 8:00 do 10:00hod. Ve společenské místnosti penzionu není dovoleno konzumovat vlastní jídlo, které je možno si připravit v denních místnostech apartmánů nebo lze využít po celý den služeb hlavní restaurace ORLOV.

18. Při onemocnění nebo zranění hosta zajistí penzion poskytnutí lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice nebo zavolání sanitky, pokud host tuto potřebu recepční nahlásí. Při podezření na infekční onemocnění je host povinen nahlásit to okamžitě a zůstat v izolaci na pokoji.

19. Penzion nepřebírá žádnou odpovědnost za auta zaparkovaná před penzionem a neodpovídá za ztrátu předmětů z automobilů zaparkovaných na parkovišti.

20. Za klenoty, peníze a jiné cennosti vnesené do vnitřních prostor penzion neodpovídá.

21. Věci hostem zapomenuté nebo odložené, pokud jsou nalezeny, budou zaslány na adresu hosta formou dobírky.

22. Host je povinen seznámit se s tímto ubytovacím řádem. Uhrazením zálohy či celé sjednané ceny za pokoj bere host tyto podmínky na vědomí a s jejich obsahem vyjadřuje souhlas.

© Copyright 2023 | Všechna práva vyhrazena
Penzion Orlov v Příbrami hodnocení